Ponuka práce
Výberové konanie na obsadenie funkcie: hlavný radca - regionálny hygienik a generálny tajomník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24 September 2020 12:27

Hlavný hygienik Slovenskej republiky a generálny tajomník Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:


hlavný  radca - regionálny hygienik a generálny tajomník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci


Výberové konanie: 2020/1

Termín prihlásenia do: 02. 10. 2020

Miesto výkonu štátnej služby: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

                                                Petöfiho 1, 984 38  Lučenec


Stupeň riadenia:
2


Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, v pôsobnosti orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v štátnej službe.


Ďalšie úlohy:
Riadenie vykonávania ďalších činností spadajúcich do rozsahu kompetencií regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Organizácia činnosti a hodnotenie výsledkov práce regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Plnenie úloh na úseku ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia a pri predchádzaní vzniku, šírenia a výskytu prenosných ochorení a iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení. Vykonávanie ďalších špecializovaných činností v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Čítať celý článok...